JABONEROPAK AYLLULLAKTAPI

Escucha los episodios de la serie

Kay uchilla llaktapika, nishka shimipika nin, pi mana urmashpapish, llukpirinmi. Purikunkuymi allikunata mana allikunatapash runakunamanta llukshichishka. Alli kashka: yanaparina, mushuk hipapakchiruraykunata wankurishpa rurana yuyaykuna (llaktapak uyachik antata charinatapash). Mana alli kashka, ushashpaka kishpiriylla nishka, anchawaklliy, atipanakuk. Chasnallatak yanka apunchikamak tiksichanikkuna. Shinapash llakta tantanakushpa kallarikpika shuyay tiyanmi. KAY UYACHIK ANTA KAWSAYRIKCHAKA MANA ALLILLACHU…… MAY ALLIMI KAN, mishu shimipi, Kichwa shimipi uyankapak charinki. Kayta rurarka Radialistas Apasionadas y Apasionados, DW Akademie yanapaywan, Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) ñawpanchishkawan. Kay hipapakchirurayka mamapachapi rikurichunmi: “Willaykanchakunapak Achikllay, Kishpiykay tiyachun – purikunkuy wakllichishka hipaman kawsayta ushankapak”.